Logo

Âferin Belgeleri

şerit icon

Âferin

Âferîn, okula devam edip derslerine gayretle çalışan ve aynı zamanda uslu ve terbiyeli olan talebelere verilirdi.

Âferin

Âferîn, okula devam edip derslerine gayretle çalışan ve aynı zamanda uslu ve terbiyeli olan talebelere verilirdi. Mesela “… efendiye Fransızca dersinde gösterdiği sa'y u gayretine mükâfaten verilmişdir” şeklinde uzunca veya “…. efendiye tarih dersinden verilmişdir” gibi kısaca yazılanlar olurdu. Bazen de âferînler: “Bâlâda ismi muharrer efendinin Kur'ân-ı Kerîm dersindeki mesâ'i-i vâkîası şâyeste-i âferîn ü takdîr bulunmağla bu varaka-i taltifiye mûmâileyhe verildi” suretiyle uzun ve tumturaklı cümlelerle yazılırdı. Mektep müdürü, müdür yardımcısı veya öğretmen tarafından imzalanan aferin, en alt seviyedeki mükâfattı.